فارسی English


مرکز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

Advisory Board

مشاوران مرکز مهندسی فرآیندهای کسب‌وکار


اعضا

دکتر اکبر اصفهانی‌پور
مسئول مرکز مهندسی فرآیندهای کسب‌وکار
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Website


دکتر محمدحسین فاضل زرندی
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Website


دکتر بهروز کریمی
دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت
دانشگاه صنعتی امیرکبیر

Website


دکتر علیرضا منتظمی
دانشکده مدیریت دگروت
دانشگاه مک‌مستر کانادا

Website