فارسی English


مرکز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

Events

- سمینار مدیریتی: راهبری تغییرات دیجیتالی، 31 مرداد 1395

در راستاي اجرای توافق نامه بین سازمان ملی بهره وري ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر

- سمینار مدیریتی: مدیریت فرآیندهای کسب و کار مبتنی بر کسب ارزش، 1 شهریور 1395 حامی دوره: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

- دوره آموزشی تخصصی پیشرفته مدیریت فرآیند کسب وکار

برگزاری کلاس بصورت مجازی، شروع دوره از 20 شهریور 1395