فارسی English


مرکز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

تخصص ما


اقتصاد درحال توسعه جهانی، ویژگیهای نوسان‌پذیری، ریسک و پیچیدگی کسب و کار در سازمانها را افزایش داده بطوریکه تصمیم‌گیری مدیریت بیش از پیش نیازمند پشتیبانی‌های مناسب می‌باشد. سازمانهای نوآور خودشان را از سایر سازمانها با رویکرد آینده‌نگری و استفاده استراتژیک از فناوری اطلاعات جهت دستیابی به عملکرد برتر و مزیت رقابتی متمایز می‌کنند. این سازمانها در جهت رشد، دستیابی به تعالی عملیاتی و مدیریت ریسک، کسب و کار خود را تغییر می‌دهند.                                    تخصص مرکز مهندسی فرآیندهای کسب‌و کار برای دستیابی به موارد زیر استفاده می‌شود:

- شناسایی مسائل استراتژیک مهم و بهترین شیوه‌ها (best-practices) برای تغییر در کسب و کارها

- کشف مراحل موردنیاز برای نوآورشدن سازمان

- تبدیل استراتژی کسب و کار به استراتژی فناوری اطلاعات

- طرح نقشه تغییرات استراتژیک کسب و کار

-کسب حداکثر مزیت از سرمایه‌گذاری در فناوری اطلاعات