فارسی English


مرکز مهندسی فرآیندهای کسب و کار

Home مرکز مهندسی فرآیندهای کسب و کار، در نظر دارد با هدف تسریع در طراحی، کشف، توسعه و بکارگیری تکنیکهای مهندسی فرآیندهای کسب و کار توسط دانشگاهها و سازمانهای دولتی/ خصوصی ایرانی، برنامه‌های تحقیقاتی در کلاس جهانی ایجاد کند.
رویدادهای نزدیک